Trgovanje

Na svakom razvijenom finansijskom tržištu, jedni od najbitnijih učesnika i pokretača razvoja tržišta su investitori. Intercity broker a.d. Beograd je do sada ostvario uspešnu saradnju i zadobio poverenje velikog broja domaćih i inostranih investitora.

Pri radu sa velikim institucionalnim investitorima kao i sa malim akcionarima, Intercity broker a.d. Beograd pruža sledeće brokerske usluge:

1. Otvaranje računa finansijskih instrumenata

2. Prijem i ispostavljanje naloga kupovine/prodaje

3. Analize

4. Konsalting usluge

Posredstvom Intercity brokera a.d. Beograd moguće je trgovati sledećim finansijskim instrumentima:

1. Akcije

2. Municipalne obveznice

3. Korporativne obveznice

4. Državni dužnički finansijski instrumenti

Svim pomenutim finansijskim instrumentima moguće je trgovati na Beogradskoj berzi ili van Beogradske berze (OTC tržište).

Nalozi kupovine/prodaje finansijskih instrmenata:

Stručnjaci Intercity brokera a.d. Beograd posebnu pažnju posvećuju analizama i svoja mišljenja dele sa klijentima prilikom donošenja odluka o kupovini/prodaji finansijskih instrumenata.

Neophodna dokumentacija za zaključenje Ugovora

1. Fotokopija lične karte (važeća) / Očitana lična kata (ukoliko je lična karta sa čipom) ili fotokopija pasoša (važeći) - Original lične karte ili pasoša daje se na uvid;
2. Kartica novčanog rauna u banci, potpisana na poleđini ili Ugovor sa bankom;
3. Ukoliko otvaranje vlasničkog računa HoV umesto fizičkog lica sprovodi punomoćnik neophodno je da dostavi - Punomoćje overeno kod javnog beležnika - Original punomoćja daje se na uvid i fotokopija važeće lične karte ili pasoša punomoćnika.
Napomena: Nakon sklopljenog Ugovora sa Intercity brokerom, klijent sa Ugovorom o otvaranju i vođenju vlasničkog računa finansijskih instrumenata i obavljanju brokerskih poslova odlazi u banku (Ugovor sa Intercity brokerom daje se samo na uvid) radi otvaranja namenskog (dinarskog/deviznog) računa za kupovinu/prodaju finansijskih instrumenata (akcija, obveznica..), a nakon čega je klijent dužan da dostavi Intercity brokeru fotokopiju Ugovora o namenskom računu za kupovinu/prodaju finansijskih instrumenata.

1. Fotokopija ličnog dokumenta (pasoša);
2. Rešenje poreske uprave o dobijenom PIB-u;
3. Original poresko punomoćje na stranom jeziku + original prevod od strane sudskog tumača;
4. Ukoliko otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata umesto fizičkog lica sprovodi punomoćnik neophodno je da dostavi - Punomoćje za obavljanje trgovine finansijskim instrumenatima overeno kod javnog beležnika - (fotokopija na stranom jeziku i original prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača) kao i fotokopiju lične karte ili pasoša punomoćnika.
Napomena: Da bi strano fizičko lice trgovalo u Srbiji (kupovina i prodaja finansijskih instrumenata) neophodno je da ovlasti neko lice iz Republike Srbije (rezidenta Republike Srbije) za poreskog punomoćnika za dobijanje PIB – a (poreskog identifikacionog broja).
Neophodna dokumentacija za dobijanje PIB-a: Rezident tj. domaće fizičko lice u ime i za račun nerezidenta tj. stranog fizičkog lica, u Poreskoj upravi na teritoriji gde živi ili u Centrali Poreske uprave, (ul. Save Mašković 3-5) dobija PIB za strano lice nakon dostavljanja sledeće dokumentacije:
1. Zahtev za dobijanje PIB-a;
2. Original poresko punomoćje na stranom jeziku + original prevod od strane sudskog tumača; 
3. Overena fotokopija ličnog dokumenta (pasoša) stranog fizičkog lica;
4. Fotokopija ličnog dokumenta rezidenta odnosno domaćeg fizičkog lica – poreskog punomoćnika, a original na uvid.
Napomena: Strano fizičko lice overava kod nadležnog organa (sud ili javni beležnik) poresko punomoćje i opšte punomoćje za zastupanje kod Intercity brokera. U zavisnosti od Međunarodnog bileteralnog sporazuma dve zemlje zavisi i način tj. procedura overe dokumenta. To znači da je u nekim zemljama pored overe od strane javnog beležnika, potrebno izvršiti i NADOVERU, a što podrazumeva da sud ili drugi nadležni organ (npr. ministarstvo) stavlja APOSTIL na dokument koji je potvrdio - overio javni beležnik.
Napomena: Punomoćnik treba da zna da mu je potreban primerak poreskog punomoćja i opšteg punomoćja za Banku, radi otvaranja računa u ime i za račun stranog fizičkog lica. Takođe, jedan primerak opšteg punomoćja potreban je za Poresku upravu zbog prijave poreza u ime i za račun stranog fizičkog lica.

1. Rešenje/Izvod o upisu u registar kod nadležnog organa (APR ne stariji od 3 meseca);
2. Dokument nadležnog organa o PIB – u (poreskom identifikacionom broju);
3. Potpisan i overen OP obrazac (overava se u sudu ili kod nadležnog organa – opština) ;
4. Fotokopija lične karte ovlašćenog lica za zastupanje Društva (npr. Direktor koji je upisan u APR kao zastupnik); 
5. Ugovor sa bankom o tekućem računu pravnog lica;
6. Ugovor o otvorenom namenskom računu za trgovinu finansijskim instrumentima (kupovni/prodajni);
7. Lična karta stvarnog vlasnika pravnog lica (lice koje ima učešće preko 25%);
8. Punomoćje overeno u sudu i fotokopiju lične karte punomoćnika, ukoliko otvaranje računa ili drugi posao u ime Društva vrši punomoćnik.
Napomena: Lice ovlašćeno u OP obrascu mora biti upisano u APR–u kao zastupnik, obzirom da se iz OP obrasca ne vidi da li to lice ima ili ne ograničenja u prometu. POTREBNO JE DA SU OP I APR U SAGLASNOSTI.

1. Izvod iz registra privrednih subjekta ili drugog odgovarajućeg registra iz koga je vidljiv pravni oblik organizovanja, sedište, adresa i zastupnik (Original ili overena dokumentacija na uvid, a fotokopija dokumentacije se zadržava + original prevoda od strane sudskog tumača);
2. Prevod dokumenta o registraciji, overen pečatom od strane ovlašćenog sudskog prevodioca;
3. Original poresko punomoćje na stranom jeziku + original prevod od strane sudskog tumača;
4. Rešenje poreske uprave o dobijenom PIB-u;
5. Fotokopija ličnog dokumenta ovlašćenog lica za zastupanje zakonski zastupnik stranog pravnog lica;
6. Fotokopija Ugovora sa bankom o tekućem računu stranog pravnog lica;
7. Fotokopija Ugovora sa bankom o namenskom računu za trgovinu finansijskim instrumentima (kupovina/prodaja);
8. Ukoliko je jedan od vlasnika pravnog lica koje zaključuje ugovor drugo pravno lice sa učešćem koje je veće od 25%, onda je potreban i izvod iz registra za to pravno lice (ne starije od 3 meseca) sve do krajnjeg vlasnika-fizičkog lica koje ima učešće preko 25%;
9. Ukoliko otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata umesto zakonskog zastupnika pravnog lica sprovodi punomoćnik neophodno je da dostavi - Punomoćje za obavljanje trgovine finansijskim instrumentima overeno kod nadležnog organa - (fotokopija na stranom jeziku i original prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača) kao i fotokopija ličnog dokumenta punomoćnika.
Napomena: Da bi strano pravno lice trgovalo u Srbiji (kupovina i prodaja finansijskih instrumenata) neophodno je da ovlasti neko lice iz Republike Srbije (rezidenta Republike Srbije) za poreskog punomoćnika za dobijanje PIB – a (poreskog identifikacionog broja).
Neophodna dokumentacija za dobijanje PIB-a: Rezident tj. domaće fizičko lice u ime i za račun nerezidenta tj. stranog pravnog lica, u Poreskoj upravi na teritoriji gde živi ili u Centrali Poreske uprave, (ul. Save Mašković 3-5) dobija PIB za strano lice nakon dostavljanja sledeće dokumentacije: 
1. Zahtev za dobijanje PIB-a;
2. Original poresko punomoćje na stranom jeziku + original prevod od strane sudskog tumača; 
3. Izvod iz registra kompanija ili drugog odgovarajućeg registra iz koga je vidljiv pravni oblik organizovanja, sedište, adresa i zastupnik ne stariji od 3 meseca (original ili overena dokumentacija na uvid, a fotokopija dokumentacije se zadržava uz original prevoda od strane sudskog tumača) ;
4. Overena fotokopija ličnog dokumenta (pasoša) zakonskog zastupnika stranog fizičkog lica;
5. Fotokopija ličnog dokumenta rezidenta odnosno domaćeg fizičkog lica – poreskog punomoćnika, a original na uvid;
Napomena: Intercity broker je u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca (u daljem tekstu: Zakon) dužan da najmanje jednom godišnje izvrši ponovnu identifikaciju klijenta i na osnovu novog punomoćja, s tim što podaci koji nedostaju ili se iz objektivnih razloga ne mogu utvrditi, utvrđuju na osnovu pisano izjave punomoćnika (Zakon o sprečavanju pranja novca član 7.). Ukoliko punomoćnik otvara račun ili obavlja transakcije za račun stranog pravnog lica, koje ne obavlja ili ne sme da obavlja trgovinsku delatnost u državi u kojoj je registrovano ili stranog pravnog lica sa nepoznatim vlasnicima ili upravljačima, Intercity broker– kao obveznik u skladu sa Zakonom je dužan da podatke utvrdi uvidom u originalnu ili overenu dokumentaciju ne stariju od 3 meseca.

Izvršene transakcije preko Intercity brokera a.d. van Beogradske berze

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Intercity broker a.d.Beograd objavljuje podatke o izvršenim transakcijama van berze (OTC trgovanje). Ovi podaci se odnose na sve finansijske instrumente koji su kotirani na Beogradskoj berzi, trgovina istim je izvršena van Beogradske berze, a posrednik ili neposredni učesnik je bio Intercity broker a.d. Beograd.
Izveštaj o izvršenim transakcijama van Beogradske berze preko Intercity brokera a.d.