Korporativni poslovi

Česte promene zakonske regulative dovele su do situacija da vrlo često kompanije nisu sigurne koje zakone treba da sagledavaju kako bi u skladu sa važećim aktima uspešno završile neku korporativnu radnju.

Korporativni poslovi:

U ulozi korporativnog agenta, “Intercity broker” a.d. Beograd svojim klijentima akcionarskim društvima pruža sledeće usluge:
 • - Otvaranje i vođenje emisionog računa Izdavaoca u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti;
 • - Pribavljanje jedinstvene evidencije akcionara;
 • - Povećanje kapitala, izdavanje novih emisija finansijskih instrumenata i njihovo uključivanje na berzu;
 • - Smanjenje osnovnog kapitala;
 • - Isplate dividende akcionarima;
 • - Raspolaganje imovinom velike vrednosti i isplate nesaglasnih akcionara;
 • - Prinudni otkup akcija;
 • - Prinudna prodaja akcija;
 • - Sticanje, otuđenje i poništenje sopstvenih akcija;
 • - Konsolidacija vlasničke strukture;
 • - Ponuda za preuzimanje akcija;
 • - Promena oblika organizovanja, isključivanje akcija sa Beogradske berze i ispis iz registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti;
 • - Promena pravne forme i prelazak iz AD-a u DOO i obratno;
 • - Statusne promene;
 • - Povlačenje i ispis finansijskih instrumenata iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti;
 • - Inoviranje informatora i podataka o Izdavaocu na Beogradskoj berzi;
 • - Objavljivanje periodičnih (godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih) izveštaja o poslovanju i povremenih informacija u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
 • - Druge korporativne radnje.